BARCELONI STICK HC

Junta Directiva

La secció de Hockey –fundada l’any 1923- és una de les més antigues del FC Barcelona.

Hi ha un segon club –fundat el 1978 i amb independència jurídica- que és el Barceloní Stick. El seu President és Lluís Porcel. Té establerts uns procediments de bona relació i intercanvi amb el FC Barcelona i es  dedica fonamentalment al hockey lúdic i la captació i formació de jugadors. 

La secció de Hockey depèn de la Junta del FC Barcelona que anomena un delegat que respon davant la Junta i el coordinador de les seccions amateurs, Ramon Cabañas, i segueix les seves indicacions. El delegat, per dur a terme les feines de la secció tria una Junta de Secció. Cap d’aquests càrrecs, delegat i membre de Junta, és remunerat.

A l’actualitat, el delegat de la secció és Jordi Delás i constitueixen la Junta,  Leona Dvorackova -secretària de Barceloní Stick- , Lluis Porcel, -president del Barceloní Stick- Jordi Lobo, Ferran Marqués i Luis Huidobro.  Jordi Lobo és coordinador al club i a tota Catalunya de Hockey+.

L’equip directiu consta d’Edgar Ortiz, titulat en Ciències Empresarials i ha cursat també estudis de Filosofia. Ha estat jugador i entrenador de la secció. A la Direcció Tècnica, Toni Delás, llicenciat en pedadogia i jugador internacional de la secció. Administrador-gerent de la secció, Josep Aureli Jordi. 

Ferran Salvador és president de l’Associació de Veterans. L’Associació de Veterans Blaugranes de Hockey es va crear per un seguit de jugadors de llarg recorregut del FC Barcelona de hockey, l’any 2009, registrada com associació en el Departament de Justícia. Disposa d’estatuts, escut, carnet, un lema “més que veterans, més que fair play” i una samarreta esportiva replica de la que es feia servir l’any 1923.

Imma Moliner és presidenta de la Penya Blaugrana. A l’any 2009 es va crear la Penya Blaugrana de Hockey (PBH). El 17 de maig de 2013 –coincidint amb el 90 aniversari de la secció- es va procedir a la col·locació de la placa corresponent a la Penya Blaugrana de Hockey al Camp Nou. 

La Penya i Associació de Veterans són dos entitats autònomes que contribueixen magníficament al desenvolupament de la secció.

La nostra secció potencia la diversitat. Us convidem a formar part del nostre club. Ben segur que trobareu l’equip que millor respon a les vostres expectatives.

__________________________________________________________________________

The Hockey section, founded in 1923, is one of the oldest in FC Barcelona.

There is a second club – founded in 1978 and with legal independence – that is the Barceloní Stick. His President is Lluís Porcel. It has established good relations and exchange procedures with FC Barcelona and is basically dedicated to recreational hockey and the recruitment and training of players.

The Hockey section depends on the Board of FC Barcelona who calls a delegate who responds to the Board and the coordinator of the amateur sections, Ramon Cabañas, and follows his instructions. The delegate, in order to carry out the tasks of the section, choose a Section Board. None of these positions, delegate and Board member are remunerated.

Currently, the delegate of the section is Jordi Delás and they constitute the Board, Leona Dvorackova -secretaria of Barceloní Stick-, Lluis Porcel, president of Barceloní Stick- Jordi Lobo, Ferran Marqués and Luis Huidobro. Jordi Lobo is the coordinator of the club and the whole of Catalonia of Hockey +.

The management team consists of Edgar Ortiz, a graduate in Business Sciences and has also studied Philosophy. He has been the player and coach of the section. To the Technical Director, Toni Delás, licensed in pedagogy and international player of the section. Administrator-Manager of the section, Josep Aureli Jordi.

Ferran Salvador is the president of the Veterans Association. The Association of Veterans of Hockey was created for a series of long-time players from FC Barcelona hockey in 2009, registered as an association in the Department of Justice. It has statutes, shield, card, a slogan “more than veterans, more than fair play” and a sports shirt replica of which was used in 1923.

Imma Moliner is president of the Penya Blaugrana. In 2009, the Penya Blaugrana de Hockey (PBH) was created. On May 17, 2013, coinciding with the 90th anniversary of the section, the placemark corresponding to the Hockey Penya Blaugrana at the Camp Nou was placed.

La Peña and the Association of Veterans are two autonomous entities that contribute magnificently to the development of the section.

Our section fosters diversity. We invite you to join our club. You will surely find the team that best meets your expectations.